Stitching Tutorial

ステッチソフトのAutopanoやMistika VRを使用して360VRをステッチする方法。

360 VR

Mistika VR

Autopano

360 VR VR Stand (Mistika VR)

One-Shot VR (Mistika VR)

Upward

Forward

3D Stereo 180 VR (Mistika VR)

Entaniya Fisheye HAL200 3.6 + Panasonic GH5

GoPro 3D Stereo 180 VR Kit